สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 147
18 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
2564
18 มกราคม 2564
26 มกราคม 2564
543400
-
12
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

๑. เครื่องบันทึกอุณหภูมิพร้อมระบบแจ้งเตือน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสิงขร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๙๕,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๕,๙๐๐ บาท 
๓. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ (บางสะพาน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑  เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๙๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-