สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 400
10 กุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
2564
10 กุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
1570000
-
14
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

๑. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์เครื่องยนต์เซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สคร.๕ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน คันละ  ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

-