สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
14 มิถุนายน 2565
-
2565
-
-
1000
-
1
2565
งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-