สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
13/2566
17 มกราคม 2566
26 มกราคม 2566
2566
17 มกราคม 2566
26 มกราคม 2566
2926800
-
12
2565
งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
13/2566
-
-