สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 1099 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
14 มิถุนายน 2567
-
2567
-
-
4444440
-
1
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-