Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 156
25 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
2563
-
-
4307200
-
1
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-

วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๔,๓๐๗,๒๐๐ บาท  (สี่ล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส หลักการ Next generation sequencing จำนวน ๔ กล่อง ราคากล่องละ ๖๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส หลักการ Sanger จำนวน ๗ กล่อง ราคากล่องละ ๒๔๙,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๗๔๗,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๔,๓๐๗,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)