Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
04/2563
1 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
2563
1 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
3382500
-
13
2562
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๓๘๒,๕๐๐ บาท  (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรค วิธี PCR จำนวน ๕๔ กล่อง  ราคากล่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท
๒. ชุดตรวจการดื้อยาวัณโรค วิธี PCR จำนวน ๑๕ กล่อง ราคากล่องละ ๒๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๑๒,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๓๘๒,๕๐๐ บาท  (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)