สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค(Leadership in Disease Control :LDC) ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2565ณ ห้องประชุมงามยิ่งยวด สคร. 5 ราชบุรี โดยมี นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช

รองผู้อำนวยการ สคร. 5 ราชบุรี เป็นประธานและเข้าร่วมประชุมฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค และ นางสาววิราวรรณ คล้ายหิรัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ