สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ราชบุรี จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 โดยแพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี รางวัลมีดังนี้ โล่รางวัลและประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงาน Bubble and Seal, ประกาศเกียรติคุณทีมที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม (Coaching Team) การดำเนินงาน Bubble and Seal, เกียรติบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม, เกียรติบัตรผ่านการประเมินการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในกลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพ และเกียรติบัตรผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเดอะคาแนล ราชบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ