สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ร่วมวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดบริการ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มกราคม 2566

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกันจัดทำแผนที่แบบจุด จากข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกลุ่มประชาชนเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดบริการ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 


ข่าวสารอื่นๆ