สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

แ ม ง ก ะ พ รุ น พิ ษ มี ฤ ท ธิ์ ร้ า ย แ ร ง.

แ ม ง ก ะ พ รุ น พิ ษ มี ฤ ท ธิ์ ร้ า ย แ ร ง.. ????????

ฤดูฝน พบแมงกะพรุนบริเวณชายหาดจำนวนมาก

แนะการป้องกันแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ????

Website : https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php...

ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ