สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
120364-1
12 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
2564
22 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
4000000
-
47
2564
สคร.6 ชลบุรี
เงินอื่นๆ
จ้างก่อสร้าง
120364-1
-

รายละเอียดตามเอกสารแนบ