สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี เทศกาลสงกรานต์สุขใจ ไร้อุบัติเหตุจราจร

      สคร.6 ชลบุรี เทศกาลสงกรานต์สุขใจ ไร้อุบัติเหตุจราจร

        ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลายๆ คนวางแผนเพื่อจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้มีการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 พบว่า  ภาพรวมประเทศ มีผู้เสียชีวิต 421 ราย หรือเฉลี่ย 60 คน/วัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 64 ผู้บาดเจ็บ 19,349 ราย หรือเฉลี่ย 2,674 คน/วัน ซึ่งแนวโน้มลดลงจากปี 64 ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 พบว่า มีผู้เสียชีวิต 58 ราย หรือเฉลี่ย 8 คน/วัน        ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 64 ผู้บาดเจ็บ 2,538 ราย หรือเฉลี่ย 362 คน/วัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 64  ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต พบมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 80.35 การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 80.94 และการดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 22.46 พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสูงถึง ร้อยละ 80.29 และเกิดอุบัติเหตุบ่อยบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 30.93 กลุ่มเยาวชน อายุ 10-19 ปี มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต สูงถึงร้อยละ 16.99

          สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เขตสุขภาพที่ 6 มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 135 ครั้ง ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด สภาพถนน เช่น ถนนบางเส้นทางเพิ่งจะสร้างเสร็จ หรือพื้นผิวจราจรชำรุด พื้นที่ถนนเปียกลื่น     ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ขาดประสบการณ์และทักษะในการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจในการควบคุมรถ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ

         ขับขี่อย่างไร ให้มีความปลอดภัย ไม่เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต  การปฏิบัติตัวในระหว่างเดินทาง เพื่อให้เกิด       ความปลอดภัย “คนพร้อม รถพร้อม”

        คนพร้อม ได้แก่

            1. ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย

            2. ผู้ขับขี่ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อนออกเดินทาง

            3. ปฏิบัติตามกฎจราจร และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง

         รถพร้อม ได้แก่ ควรตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ให้พร้อมใช้งาน และเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ เช่น  ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น 

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ขอแนะนำ ให้ประชาชนทุกท่านมีสติในการขับขี่ทุกครั้ง อย่าประมาท ใส่ใจเรื่องวินัยการจราจร การใช้รถใช้ถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  “คนพร้อม  รถพร้อม” เพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน  ลดการสูญเสีย

 

อ้างอิงข้อมูล : กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร.6 ชลบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ