สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี

องค์กรคุณธรรม
ปีงบประมาณ 2564
- สคร.6 ชลบุรี ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ปีงบประมาณ 2565
- สคร.6 ชลบุรี ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ปีงบประมาณ 2566
- อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ
ปีงบประมาณ 2564
- ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯปี 2564
ปีงบประมาณ 2565
- ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯปี 2565
ปีงบประมาณ 2566
- ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯปี 2566