สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
63017201762
14 มกราคม 2563
-
2563
14 มกราคม 2563
-
381000
-
1
2563
งานอาคารสถานที่
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
12/2563
-

 

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
_______________

 

             ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานตามแผนงานเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              บัดนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติจ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะ  จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับ การคัดเลือก ได้แก่ ร้าน จำเริญชัย  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๘๑,๐๐๐  บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

เกษร  แถวโนนงิ้ว

(นางสาวเกษร  แถวโนนงิ้ว)

นักวิชการการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุุุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น