Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.4/50
20 พฤษภาคม 2563
18 มิถุนายน 2563
2563
-
-
41600
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
50/2563
-

ค่าซื้อDisposable เสื้อกาวน์ผูกด้านหลัง จำนวน 800 ชุด

-