Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0424.1.4/449
10 สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563
2563
-
-
640000
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินบำรุง
ซื้อ
11/2563
-

น้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์

-