Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.4/511
14 กันยายน 2563
15 ตุลาคม 2563
2563
-
-
1148
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
511/2563
-

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน 

-