Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.4/513
15 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
2563
-
-
1600
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
513/2563
-

จ้างผลิตป้ายไฟชือสำนักงาน จำนวน 1 ป้าย

-