สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.5/2
18 พฤศจิกายน 2563
17 ธันวาคม 2563
2564
-
-
74500
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินบำรุง
เหมาบริการ
2/2564
-

จ้างซ่อมเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง

-