สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สัญญาที่ 2/2564
18 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
2564
-
-
4558740
-
10
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
สัญญาที่ 2/2564
-

ซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา ชนิดตรวจสารตัวทำละลาย