สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.5/105
13 มกราคม 2564
-
2564
-
-
5000
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
105/2564
-

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ-3942 ขก. จำนวน 1 คัน 

-