สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.5/107
13 มกราคม 2564
-
2564
-
-
2621.5
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินบำรุง
เหมาบริการ
107/2564
-

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

-