สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/250
21 พฤษภาคม 2564
-
2564
-
-
25465
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
250/2564
-

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ

-