สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
135/2564
25 พฤษภาคม 2564
25 พฤษภาคม 2564
2564
25 พฤษภาคม 2564
25 พฤษภาคม 2564
61440
-
1
2564
งานอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
22/2564
-
-
-