สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/265
4 มิถุนายน 2564
-
2564
-
-
18000
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
265/2564
-

จ้างทำโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 1 โปรแกรม 

-