สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/269
9 มิถุนายน 2564
-
2564
-
-
6723
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินอื่นๆ
ซื้อ
269/2564
-

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 

-