สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/92 ครุภัณฑ์การแพทย์
22 กรกฎาคม 2564
-
2564
-
-
206700
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินบำรุง
ซื้อ
92/2564 ครุภัณฑ์การแพทย์
-

ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด

-