สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/336
22 กรกฎาคม 2564
-
2564
-
-
7900
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
336/2564
-

จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 งาน

-