สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/420
14 กันยายน 2564
-
2564
-
-
17760
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
420/2564
-

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

-