สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/418
14 กันยายน 2564
-
2564
-
-
60360
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
418/2564
-

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-