สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/419
14 กันยายน 2564
-
2564
-
-
6463.34
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
419/2564
-

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม-2431 ขก. จำนวน 1 คัน

-