สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
1/2565
24 พฤศจิกายน 2564
1 ธันวาคม 2564
2565
24 พฤศจิกายน 2564
1 ธันวาคม 2564
2889000
-
11
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
เงินงบประมาณ
ซื้อ
1/2565
-

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,889,000.00 บาท

-