สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
72/2565
13 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565
2565
13 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565
30650
-
1
2565
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
72/2565
-
-
-