สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
434/2565
23 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565
2565
23 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565
10000
-
1
2565
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
434/2565
-
-
-