สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/153
26 มกราคม 2566
-
2566
-
-
13500
-
1
2566
งานพัสดุ
เงินบำรุง
เหมาบริการ
153/2566
-
-
-