สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/277
30 พฤษภาคม 2566
-
2566
-
-
10150
-
1
2566
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
277/2566
-
-
-