สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๓เกษียณ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

      ๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๔๔

      ๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  ตำแหน่งเลขที่  ๑๘๐๖

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้

       ๑. การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ที่งานการเจ้าหน้าที่ที่ช่องหน่วยงานระดับกองต้นสังกัดของตำแหน่งที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ

       ๒. การยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ

         ทั้งนี้ ใบสัมครและเอกสารการสมัครที่ยื่นหลังระยะเวลากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ