สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDs through RRTTPR year 2021-2023 : STAR 2021 - 2023

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ