สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.๗ขอนแก่น ชวนผู้ประกอบการร้านค้า งดขายเหล้า-เบียร์ ในวันออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

สคร.๗ขอนแก่น ชวนผู้ประกอบการร้านค้า งดขายเหล้า-เบียร์ ในวันออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา
 
          จากกรณีที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้มงวดให้มีการประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เนื่องจากวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ และกฎหมายได้ห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น กล่าวเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านขายของชำทุกแห่ง ร่วมกันงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอด๒๔ ชั่วโมง ถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ได้กำชับให้บุคลากรเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการตรวจเตือนร้านค้าให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ   โดยกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ร่วมกับศูนย์กฎหมายฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการในการลงพื้นที่ ตรวจสอบเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่ ๕ วัน คือ มาฆบูชา  วิสาขบูา    อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา                  
และในโอกาสอันดีนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญของชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้รับทราบ และหากพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรค หรือสามารถใช้โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) ผ่านเว็บไซต์ http://TAS.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๓๓๔๒ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒
 
“วันพระใหญ่ งดดื่ม งดขาย ได้กุศล”
 
                                         **************************************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗ /
เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๖๐๑
www.odpc7.ddc.moph.go.th
ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น 

ข่าวสารอื่นๆ