สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ศตม.8.2 เลย ร่วมกิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day 2024)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเลย จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day 2024) เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันกำจัดยุงลาย ลดการป่วย ตายให้เป็นศูนย์ มุ่งเน้นมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค และ 7ร โดยได้จัดนิทรรศการความรู้โรคไข้เลือดออก เจกยาทากันยุง แจกเอกสารความรู้ รวมทั้งจัดแสดงโมเดลวงจรชีวิตของยุงลาย ณ เทศบาลเมืองเลย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 200 คน


ข่าวสารอื่นๆ