ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นการนำเสนอข้อมูลจากระบบ Health Data Center ผ่านรูปแบบ Data Visualization มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านข้อมูลสถานการณ์เฝ้าระวังควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้อง