ระบบเฝ้าระวังโรค PM2.5 R8 Dashboard ได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ในการเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ ไม่ใช่ข้อมูลสถิติโรค โปรดศึกษารายละเอียดของรหัสวินิจฉัยที่นำเข้าในระบบเฝ้าระวัง