สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
-
4 กุมภาพันธ์ 2564
-
2564
-
-
3611000
-
31
2564
งานพัสดุ(กลุ่มบริหารทั่วไป)
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-