สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0426.1(5)/379 ลว. 24 กพ.64
24 กุมภาพันธ์ 2564
4 มีนาคม 2564
2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
4 มีนาคม 2564
3
-
18
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-