สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
1/2565
11 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
2565
19 พฤศจิกายน 2564
19 พฤศจิกายน 2564
1012400
-
20
2565
งานพัสดุ(กลุ่มบริหารทั่วไป)
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-