สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ควรเลี่ยง 3 สถานที่ ดังต่อไปนี้ สถานที่แออัด สถานที่สัมผัสใกล้ชิด สถานที่แคบและปิด ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา

วารสารออนไลน์อื่นๆ