สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1521220201102070108.pdf


ข่าวสารอื่นๆ