สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศ สคร.9 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ