สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผูัได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ว่างในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1447 งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ